November 15 — 17, 2019
Shanghai Slalom Open
Shanghai, China